Digital kompetens på Montessori Vaxholm!

Idag, mer än tidigare ställs skolan inför stora förändringar som påverkar elevers lärande och utveckling. Globalisering, digitala medier och nya kommunikationssätt skapar nya villkor för lärandet, som utmanar och förändrar elevers kunskapsutveckling.

I och med den ökade användningen av digitala medier i skolan förändras också synen på kunskap och lärande. Behovet av den digitala kompetensen har starkt lyfts fram i de nya läroplanerna.

Datorn i sig är inget mål utan ett medel; en naturlig del i den pedagogiska kunskaps-inhämtningen, kommunikationen och relationen mellan människor. Vi använder IT/media i undervisningen där samhället är utgångspunkten för lärandet med ett kreativt producerande förhållningssätt och med tydlig inriktning på att synliggöra läroprocesser och skapa arenor för möten med verkliga mottagare.

Vi tror att vi genom vår IT-satsning kommer att möta våra elever och deras livsvillkor på ett bättre sätt och därigenom kan skapa ett fördjupat lärande med engagemang och motivation. Alla elever i årskurs 4 erbjuds egen dator som ger möjlighet till kreativa lärprocesser vilket ökar elevens lust att lära. Eleven dokumenterar sitt arbete på flera olika sätt.

Vi har god tillgång till teknisk utrustning i alla årskurser och även förskolan har integrerat användningen av i-pads i sin dagliga verksamhet.